Noortevaldkonna eksperdid võtavad lähema vaatluse alla noorte osaluse
Reedel, 21. septembril esitletakse Tallinnas arutelukonverentsil noorteseire aastaraamatut, mis keskendub noorte osalusele otsuste tegemisel. Arutletakse mitmete noorte osalust puudutavate küsimuste üle, et mõista paremini noorte seisukohti ja luua võimalusi noorte kaasatuse suurendamiseks. Konverentsi avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul peaks osalemine muutuma noortele veelgi harjumuspärasemaks. „Soov kaasa rääkida ja oma sõna sekka öelda peaks olema midagi tavalist, midagi, millega noored on harjunud kokku puutuma kodus, koolis või tööl ja vabal ajal,” ütles Reps. “On selge, et noorte aktiivsust saame mõjutada oma eeskujuga. Igaüks võiks endalt küsida, kas ta näitab oma igapäevaelus üles aktiivsust, mida noored saaksid järgida.” Noorteseire aastaraamatu 2017-2018 väljaandmist ja noorteseire süsteemi arengut eestvedava Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on äärmiselt oluline, et noortel oleks võimalus osaleda otsustes, mis nende elu ja ühiskonda puudutavad. „Noored on ja peavad olema aktiivseks sotsiaalsete muutuste algatajaks ja kujundajaks, osaledes enda ja ümbritseva elu korraldamisel ja vabatahtlikus tegevuses ning luues seeläbi ka tugeva aluse kodanikuühiskonna ja riigi arengule tervikuna,“ märkis ta. Noorteseire projektijuht ja aastaraamatu toimetaja professor Airi-Alina Allaste ütles, et aastaraamatus analüüsivad Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased peamiselt rahvusvahelistele uurimustele tuginedes noorte kodanikuosaluse erinevaid tahke. „Raamat peaks andma hea ülevaate nii ajas muutunud trendidest kui ka noorte endi arusaamadest oma tegevuse kohta. Seekordsesse aastaraamatusse oleme palunud ka kommentaare noortevaldkonna spetsialistidelt, mis toimivad ühenduslülina uurimistulemuste praktikasse rakendamisel ning poliitika kujundamisel,“ ütles Allaste. Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar lisas, et äsja trükist ilmunud raamat käsitleb äärmiselt olulisi teemasid osalusvaldkonnast, millega peaksid kindlasti tutvuma kõik valdkonna eksperdid, aga ka noored. „Sündmus ise on äärmiselt tähendusrikas justnimelt selle tõttu, et kohale on oodata nii valdkonna aktiviste, eksperte kui ka noori huvilisi. See loob hea pinnase mitmekesisteks aruteludeks ja potentsiaalseteks uuteks koostöödeks,“ märkis ta. Konverentsi käigus esitlemisele tulev aastaraamat koosneb kuuest peatükist. Esimene neist annab ülevaate noorte eluolus toimunud muudatustest aastatel 2016 ja 2017. Teine peatükk vaatleb Eesti noori võrdluses teiste Euroopa riikidega ja keskendub muutustele nende osaluses aastatel 2004-2016. Kolmanda peatüki fookuses on eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste hoiakute ja praktikate sarnasused ja erinevused ning neis toimunud muutused. Neljandas ja viiendas peatükis on analüüsitud kahe suure rahvusvahelise uurimuse tulemusi, keskendudes Eestile. Kuues peatükk võtab fookusesse võimalused kaasata erineva osalusintensiivsusega noori.  Arutelukonverentsi esimeses pooles tutvustatakse noorteseire aastaraamatut. Tutvustusele järgnevad arutelud töörühmades, mis keskenduvad noorte kaasamise ja osaluse erinevatele tahkudele. Konverentsi lõpetab paneeldiskussioon teemal „Kuidas osaleb tänane noor?“. Konverentsi korraldab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorteühenduste Liiduga. Konverentsi ajakava.  Ajakirjanikud on oodatud! Lisainfo: Age Toomla Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert age.toomla@entk.ee 5560 8682
EST