Kasutamistingimused

Kasutustingimustega nõustumine
•    Kool24.ee portaali kasutajaks registreerimisel nõustute te käesoleval lehele toodud kasutustingimustega.
•    Tingimustega mittenõustumisel palume Kool24.ee portaali mitte kasutada.
•    Kool24.ee võib vajadusel kasutustingimusi muuta igal ajal, lisades lisatingimused või muutes olemasolevaid käesoleval lehel.
•    Muudatused hakkavad kehtima kohe peale nende avalikustamist käesoleval lehel.


Liikmestaatus
•    Kasutaja võib omada vaid ühte kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.
•    Kool24.ee jätab endale igal ajal õiguse blokeerida või kustutada kasutaja konto kui kasutaja rikub käesolevaid reegleid.
•    Iga kasutaja vastutab ise Kool24.ee lehekülje kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.
•    Kool24.ee ei ole vastutav ühe või mitme (mitte) liikmest või liikmetest tulenevate võimalike konfliktide tagajärgede eest.


Sisestatav informatsioon
•    Registreerimisega nõustute Te avaldama tõest, täpset ja hetkel kehtivat informatsiooni.
•    Oma profiilis on keelatud esitada võõra inimese isikuandmeid.
•    Sisestatud informatsioonis ei ole lubatud avaldada kontaktandmeid portaalivälistele allikatele (e-posti aadress, telefoninumber jms).
•    Esitatud informatsioon ei tohi minna vastuollu ühegi kehtiva õigusaktiga, eetikanormidega ega hea tavaga.
•    Kool24.ee portaali kasutajana registreerudes nõustute käesolevate kasutustingimustega ja olete vastutav igasuguse enda poolt
      avaldatud informatsiooni, teksti ja piltide eest.
•    Teie poolt üles laetav informatsioon (postitused, pildid ja ka portaalisisene kirjavahetus vm) ei tohi rikkuda autoriõigusi, patente,
      kaubamärke või kolmanda osapoole intellektuaalseid, eraelulisi, isiklikke või avalikke õigusi. Avaldatav informatsioon, ei tohi olla eksitav,
      laimav ega ähvardav.
•    Teiste kasutajate solvamine mis tahes moel ei ole lubatud ja konto blokeeritakse või kustutatakse ette hoiatamata.
•    Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud nõusoleku töödelda Kool24.ee kasutaja poolt portaalile avalikustatud
      informatsiooni, sh portaalis olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid teenuste osutamise eesmärgil; teeninduslikel ja
      turunduslikel eesmärkidel, sh selleks, et pakkuda kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi.


Vastutus
•    Kool24.ee ei vastuta kasutajate postituste sisu õigsuse eest, nendest tulenevate võimalike tagajärgede eest ning võimaliku otsese või
      kaudse kahju tekkimise eest.
•    Vastavalt kasutustingimustele on kasutaja vastutav õige ja korrektse informatsiooni sisestamise eest ning võimalike tagajärgede eest
     Kool24.ee portaali kasutamisel.
•    Kool24.ee ei garanteeri, et portaal funktsioneerib segamatult ja ilma vigadeta.
•    Teenuse eest tasutud maksete tagastamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ja Kool24.ee hinnakirjast.
•    Keelatud on Kool24.ee lehel ja süsteemis kasutada programme/skripte või muul moel süsteemi rikkuda/segada. Kui kasutaja kasutab
     süsteemis programme/skripte või üritab muul moel süsteemis võõraid andmeid hankida, siis vastutab kasutaja täielikult nii Kool24.ee
     haldaja kui ka kolmandate isikute ees ja hüvitab kõik tekkinud kahjud.
•    Süsteemi on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mis kujutab endast ohtu süsteemi või selle andmebaasi
      turvalisusele (viiruseid sisaldavad programmid või dokumendid jne).
•    Kasutaja on vastutav oma kasutajanime, salasõna kasutamise eest. Kool24.ee ei vastuta kahjude eest, mida Kasutaja kannab juhul, kui
     kolmandad isikud seda teavet kasutavad.
•    Kool24.ee ei vastuta kolmandate isikute ees andmete mitteotstarbelise kasutamise põhjusel võimalikuks saanud kahjude eest.
•    Kasutaja on nõus, et tema süsteemi registreerumisel ja sisse logimisel süsteem salvestab Kasutaja arvuti IP-aadressi ning süsteemi
      sisse logimise kuupäeva ja kellaaja.
•    Mistahes kolmandate isikute poolt teostatav Kool24.ee sisu ja (või) kujunduse töötlemine, kopeerimine ja (või) muu kasutamine ilma
     Kool24.ee kirjaliku nõusolekuta ja (või) käesolevaid Tingimusi rikkudes, on autoriõiguste ja kaasnevate õiguste rikkumine, mis kuulub
     karistamisele seaduste alusel.
•    Kool24.ee portaali võib kasutada isiklikul ja mitte-kaubanduslikul otstarbel.
•    Kool24.ee kaudu on keelatud ahelkirjade ja reklaamide saatmine, samuti reklaamida kommentaaride, jututoa, foorumpostituste või oma
     konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. Kool24.ee haldajal on õigus nõuda iga reklaampostituse eest TEENUSES, 1 EUR
     suurune teenustasu.
•    Kool24.ee haldajal on õigus anda see kasutamistingimuste leping üle kolmandatele osapooltele ilma eraldi hoiatuseta.


Hoiatused ja muu
•    Kasutajaks registreerimisel olete kohustatud lugema - ja tutvuma käesolevate tingimustega ning muude võimalike ettekirjutuste ja
     reeglitega, mis puudutavad Kool24.ee portaali kasutamist.
•    Kasutajaks registreerimist loetakse tingimustega nõustumiseks.
•    Keelatud on süsteemi kasutamine vastavasisuliste programmide ja skriptide abil.
•    Skriptide ja programmide kasutajad blokeeritakse koheselt ettehoiatamata.
•    Keelatud on võõraste kontode avamise üritused või muul moel Kool24.ee portaali kasutajate privaatsuse ja kasutamiskogemuse
      rikkumine või halvendamine.


Autoriõigus
•    Kõik õigused on kaitstud. Kõik portaali tekstid, pildid, joonistused ja graafika on kaitstud.
•    Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi/teksti Kool24.ee avaldanud.
•    Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage aadressile info[@]kool24.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetuse tervikuna
     pildi, teksti avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päises).
•    Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega "rikkuja" ja kontoomaniku
      konto aadressiriba märkega "konto omanik". Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.
•    Kui pildil olev inimene või pildi/teksti autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi/ teksti avaldamiseks ja esitab pretensiooni,
      vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik.
•    Kool24.ee süsteemis ja lehel autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseadusliku avaliku esitamise, üldsusele näitamise,
     edastamise, taasedastamise või kättesaadavaks tegemine on keelatud ja autoriõiguste rikkumine ning kuulub keelatud tegevuse alla.
     Autoriõigustega on kaetud kogu Kool24.ee leht ja süsteem. Igasugune Autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju kuulub rikkuja poolt
     kohesele hüvitamisele, vastavalt Kool24.ee haldaja poolt esitatavale nõudele.

Materjalide kopeerimine ja levitamine
Veebikeskkonna www.kool24.ee leheküljel avaldatud materjalide (sh. artiklid, fotod,
blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) kopeerimine ja levitamine
ilma www.kool24.ee haldaja kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku
saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@kool24.ee.

Artiklit on lubatud tasuta ja ilma www.kool24.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ja
ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause.
Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.

Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma www.kool24.ee kirjaliku loata
autorikaitse objekti all olevaid materjale, on www.kool24.ee õigus küsida tasu vastavalt
refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:

Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine – 200€.

Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 400€ iga korra eest.

Refereeritud materjali järgi lisada internetis täpne viide www.kool24.ee originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täistekst Kool24.ee veebilehel», mis on klikitav ning suunab otse www.kool24.ee materjalile, mida kasutati.


Ligipääs
•    Kasutajanimede kasutus, sisselogimised, salasõnad ja/või sisenemiskoodid (edaspidi "sisselogimisandmed") on ainuüksi kasutaja
     vastutusel.
•    Kasutaja on kohustatud säilitama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
•    Kasutaja on kohustatud otsekoheselt informeerima Kool24.ee keskkonda sisselogimisandmete väärkasutuse või lekkimisest
      info[@]kool24.ee aadressil, kirjutades kirjateemaks 'sisselogimine'.


Privaatsus
•    Kool24.ee töötleb Teie isiklikke andmeid vastavalt kehtivale seadusandlustele.
•    Kool24.ee töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud  
     ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seaduse ning Andmekaitse
     Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.
•    Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
•    Kõiki isikuandmeid, mis meile esitatakse, kasutatakse vaid selleks, et saaksime Sind paremini teenindada.

Kool24.ee portaalis töödeldavate andmete koosseisu kuuluvad: (a) isiklikud andmed; (b) kontaktandmed;

Küpsised/Cookies
Kool24.ee salvestab küpsiseid
    Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas.
Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
Kool24.ee kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda isiku nimel.
 
Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Küpsisest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks.
Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.

Info kogumine
Kasutajastatistika tarvis kasutame Kool24.ee veebisaidil Google Analyticsi teenust, mis järgib Google’i privaatsuseeskirju. Säilitame kontaktandmed isikutelt, kes meiega ise kontakteeruvad.
Kool24.ee siseneda saavad ainult kehtivate volitustega ja tuvastatud isikud. Sisselogides ja süsteemi kasutades kogume teavet nii kasutaja, tema toimingute ja IP-aadressi kohta.


Info avaldamine
Seaduses ettenähtud juhtudel võidakse meilt nõuda isikuandmete avaldamist. Omaalgatuslikult võime isikuandmeid ja lisateavet jagada, kui see meie arvates on vajalik.
Kui sisestad registreerumisel oma profiili valeandmeid (nt.võõra e-posti aadressi) võid võõrale isikule oma konto nähtavaks teha.
Palume sisestada korrektsed andmed ja enne kinnitamist ka kontrollida nende õigsust!

Materjalide üleselaadimine/allalaadimine
Materjalide üleslaadimisel kinnitab kasutaja/üleslaadija, et tal on kõik õigused antud materjali üleslaadimiseks Kool24.ee portaali.
Samuti kinnitab kasutaja, et omab autoriõigusi antud materjalidele ja annab enda laetud materjalid Kool24.ee portaalile vabavaraliseks kasutamiseks. Kool24.ee portaalil on õigus edaspidiselt laetud materjale müüa kasutajatele virtuaalsete punktide eest. Kool24.ee ei ole kohustatud kasutajale tasuma mitte mingeid teenustasusid/raha kasutaja üleslaetud materjalide teiste kasutajae poolt allalaadimiste eest.

Koo24.ee ei vastuta materjalide sisu ja korrektsuse eest.
Kool24.ee võib kasutada kõiki materjale vastavalt omale soovile.
Kasutaja kes laeb materjale alla on kohustatud järgima Kool24.ee kasutajatingimusi ja kasutajal on õigus antud materjale kasutada ainult omatarbeks.
Materjale allalaadises/ostes on kasutajal õigus ainult kasutada antud materjale mitte neid levitada ja kopeerida.

Punktide ostmine
Kool24.ee haldajal on õigus igal ajal, vastavalt soovile muuta punktide ostmise hindu ehk hinnakirja. Uus hinnakiri hakkab kehtima koheselt kui Kool24.ee haldaja on pakettidele uued hinnad lisanud.
Punktide paketid ja punktide summad on kodulehel avaldatud. Punkte saab osta eurode (€) eest. Ostetud või saadud punkte tagasi Kool24.ee ei osta ja samuti ei vaheta. Kasutaja nõustub Kool24.ee portaali kasutades ja punkte ostes, et kasutab punktid Kool24.ee portaalis ja kui punkte jääb järele siis kasutab neid järgmiste materjalide ostuks.

Protsess

Kogu protsess näeb välja järgmine:
*Klient registreerub
*Valib materjali mida soovib allalaadida
*Materjalil on hind näiteks 50 punkti
*Klient ostab endale 50 punkti
*Klient kasutab need 50 punkti materjali allalaadimise ostuks.
*Klient saab endale materjali. (materjalid on erinevad ja neid laevad ülesse kasutajad ise.
*Järelejäänud punkte ei osteta tagasi.